Men's Fashion Cluster

Men's Fashion Cluster – The Global Men's Fashion Union

Premiere Vision, Париж

Premiere Vision, Париж беше посетен от директорите на MFC Деан Манев и Ирина Йорданова, както и от Мартина Йорданова и Любомир Милчев – 14.09.15-18.09.15

Next Post

Проект "Клъстер Мъжка Мода - ефективен инструмент за насърчаване конкурентоспособността на българските предприятия на международните пазари", Договор №BG161РО003-2.4.02-0087-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националният бюджет на Република България" Операция BG161РО003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

© 2021 Men's Fashion Cluster