Men's Fashion Cluster

Men's Fashion Cluster – The Global Men's Fashion Union

MRKET, Лас Вегас

MRKET, Лас Вегас беше посетен от директора на MFC Деан Манев и Мартина Йорданова – 16.08.15 – 20.08.15

Бяха представени сака с български шевици на дизайнерите Райна Ганчева и Цветомир Петков.

Next Post

Previous Post

Проект "Клъстер Мъжка Мода - ефективен инструмент за насърчаване конкурентоспособността на българските предприятия на международните пазари", Договор №BG161РО003-2.4.02-0087-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националният бюджет на Република България" Операция BG161РО003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

© 2020 Men's Fashion Cluster